Regulamin konkursu „Bo dla nas liczysz się tylko Ty-II urodziny IME”

Nasz zespół

Kilka słów

O NAS

Joanna Morawiecka

lekarz medycyny estetycznej

REGULAMIN KONKURSU

„Bo dla nas liczysz się tylko Ty-II urodziny IME”

 

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) oraz fundatorem nagród jest firma: IME Instytut Medycyny Estetycznej  Morawiecka, N. Morawiecka Spółka Cywilna ul. Wieniawskiego 3, 33-100 Tarnów  (dalej jako „IME” lub „Organizator”).
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Bo dla nas liczysz się tylko Ty-II urodziny IME” .
  (dalej „Regulamin”).
 • 2. Czas i miejsce przeprowadzenia konkursu
 1. Konkurs organizowany jest i przeprowadzony od godz. 12:00 do godz. 22:00 dnia 04.09.2021 r. (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
 2. Konkurs jest orgaznizowany i przeprowadzony w Restauracji Czarny Sezam w Tarnowie przy ul. Mościckiego 50,gdzie odbywa się impreza firmowa „Organizatora”.
 • 3. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

 • 4. Nagrody.

 

 1. Nagrodami w konkursie są:

I miejsce –  Zabieg falą radiową Alma SPAdeep na brzuch i boczki o wartości 800 PLN.

II miejsce  – Zabieg depilacji laserowej Primelase nóg o wartości 550 PLN.

III miejsce – Zabieg endermologii ciała LPG Alliance o wartości 250 PLN.

IV miejsce – Zestaw kosmetyków marki Yonelle o wartości 250 PLN.

V miejsce – Zestaw kosmetyków na ciało marki LPG o wartości 200 PLN.

 

 1. Jeden kupon konkursowy (zwany dalej „Kuponem”), uprawniający do udziału w Konkursie, który zostanie wybrany przez Komisję Konkursową jako zwycięzca I, II, III,IV i V miejsca, uprawnia do otrzymania jednej nagrody opisanej w 4 ust. 1
 2. Uczestnik Konkursu nie może wnosić jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieotrzymania Nagrody, która nie została mu przyznana przez Komisję Konkursową.

 

 • 5 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. Niedozwolone jest wzięcie udziału w konkursie kilkukrotnie.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 5. Uczestnicy Konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody o której mowa w 4 ust. 1. , na opublikowanie imienia i nazwiska na liście zwycięzców Konkursu na profilu Facebook, stronie internetowej, oraz profilu Instagram Organizatora.

 

 • 6.Zasady i przebieg Konkursu

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest osobisty udział w dniu 04.09.2021 jako gość Restauracji Czarny Sezam organizowanym przez Organizatora w dniu 04.09.2021 roku.
 2. Konkurs przebiega w następujących etapach:
  1. zgłaszania chęci udziału w Konkursie przez Uczestnika poprzez prawidłowe wypełnienie Kuponu,
  2. przekazanie przez Uczestnika Kuponu Organizatorowi.
 1. Zadaniem konkursowym jest napisanie odpowiedzi na pytanie konkursowe na kuponie konkursowym ( załącznik nr 1 – wzór kuponu konkursowego) otrzymanego od Organizatora.
 2. Zadane pytanie konkursowe brzmi: „Która z nagród sprawiłaby Ci największą radość i dlaczego?”.
 3. Autorzy najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną nagrodzeni nagrodami o których mowa w 4 ust.1
 4. Wybór zwycięzców zostanie dokonany przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 5. Organizator powiadomi zwycięzców Konkursu o przyznaniu nagrody oraz o warunkach odbioru nagrody.
 6. Informacja o Zwycięzcach zostanie opublikowana w formie postu na profilu Facebook IME w ciągu 7 (siedmiu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn od Organizatora niezależnych, a zwłaszcza podania błędnych danych kontaktowych przez Zwycięzcę lub zdarzeń siły wyższej.
 8. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody
  z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu na tych samych zasadach.
 9. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu.
 10. Uczestnik konkursu nie może wnosić jakichkolwiek roszczeń z tytułu nietrzymania Nagrody, która została mu przyznana przez Komisję Konkursową.
 11. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

 

 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu zostały określone w Załączniku nr 2 – Klauzula informacyjna RODO.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
 3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w siedzibie Organizatora.
 5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu

2019 Instytut IME (c). Realizacja: Dreampics